Opat Pat Ni Manuk

Sumber: http://bayosuti.blogspot.com/2009_04_12_archive.html

kaki ayam Opat Pat Ni ManukDi sada borngin, adong mada opat poso-poso na dompak marjuguk-juguk salaos mangecek-ecek di sopo jago na i topi dalan godang an. Ahama carito ni alai di si, ima taringot tu paramangboruon ni si Dame na dung mangalap boru dua poken na solpu tu Padang Bulan. Boru na sian huta ruar i na santak bagak, suangkon do alak India: ginjang godang boti manis muse, ima nangkan jadi bouk ni si Dame pala dung i patobang. Arani i dodas do dongan-dongan ni si Dame mangarisak ibana, tarlobi-lobi dung do lopeh horja Haroan Boru na tuari di ari minggu.

Biado Dame, aso do tondo ho, inda langa jop roamu marbouk na bagak ?!” Ro sapa-sapa ni si Lindung.
Olo, songon na pohom u ida dongan taon sapoken on, inda dapot obarna !!” Ning si Tomu na juguk i lambung ni si Dame.
Ulang be, marbouk baru mantong !!” I tambai si Laung muse.
Ala … na lage mamu da, inda dabo i na tarsirok di roangku. Marnyae dabo angkang na i Bogor, parwarung i, madang sapoken lolotna !!” Ning si Dame.
Songonjia langa nyae ni angkang tai ?” Marsapa si Lindung.
Ro alus ni si Dame: “Sian surat nadi tongoskon kakak i poken na lewat, ning ia masuk rumah sakit do jabat, gulung tolu ari di si. I mada na mambaen marsak ami sabagas !!”
Pangidoanta tu na Sada i nian ipas ma iras mulak angkang i !!” Ning si Laung.
Dungi, sip polngit santongkin.

Sian dolok, marroan muse dua-tolu poso-poso. Na parjolo tolap tu sopo jago i si Bania. Bulus i pajuguk ia, dungi mandok : “Angkang Laung, lalu do ita na get marsulu i?”
Ro ning si Laung : “Pokat na do, anggo au ra, madang sapoken bo na so mandai aruting nai gule rata, siak muse, manetek ma dongdongku bo!!”
I mada angkang so roa mi tu son, so binoto sanga na lalu ato inda ita na marsulu i !!” Ning si Adian.
Pos ma roa mu ale, anggo marsulu gulaen, tape-tape nia dei, borang na !!” Ning si Tomu.
Oni songonjia dia do, ami pasiapma lampu tarongkeng na ?” Ro muse sapa-sapa ni si Bania.
Pasiap kamu ma, ulang lupa maroban baluang, oni layan tajom goluk nangkan obanon !!” Ning si Lindung.
Sada nai, marsioban danon na be, sadalak tolu takar !!” Ning si Dame.
Inang gois nang, nabahat tong, palalu le sasuat be, so mosor-mosor dung mangan !!” Jauk-jauk si Koje sian bagasan ni sopo jago i.
Ala … songon na so binoto isi ni boltok mu, sadangdang pe abis ko !!!” Ning si Bania.
Olo, songon na antulaparon, lupa ia na muta-uta ambaen butongna dompak marmangan-mangan bulan na lewat !!” I tambai si Adian muse.
Marpalan doba sotik papangan mi mangkuling, Jalandit !! Ho dope na gaorna muda marmangan-mangan, tarik tu adop, gulaen na tabo-tabo nai ibaenko di jolomu, ho pe naso mangirput do ho !!!” Ning si Koje arani milasna roa nia.
Madungme daboi, marsipan kamu, indape na karejo madung martongkari, madao rasoki, adope marsiapma so keta na marsulu i !!! Ning si Laung.

Urang-lobina sajom dungi, sian parlopoan ni poso-poso nai lambung bagas ni si Tagor, alai poso-poso na get marsulu gulaen i, rap marangkat marudur tu batang aek an. Adong na sandang baluangna, dua halak maroban lampu tarongkeng na dung i pagara, lima halak maroban goluk, oni adong juontong na maniop-niop ayu ambaen rambas-rambas. Tolap kalai tu batang aek an madung bagas borngin, indadong be tarbege sora ni urindik atope na lain nai, hum sora ni asak doma na dosak-dosak sian batang aek i. Di muloi alai ma marsulu sian tapian ni dadaboru nai lambung suro na i jae. Isi aek na pajat satambiul ni pat, nida muse tangkas gulaen na pae-paulu: adong aporas, sulum, lelan, garing, oni sada-dua aruting atope tingkalang. Jop boto nida roa ni gulaen pae-paulu di tapian ni dadaboru i arani bahatna sipanganon di si, tardokdo sude tola-tola dina mangan misalna indahan na sayang.

I si bo tingkalang na godang, tampul bo angkang !!” Mangkuling si Retuk targogo.
U ida dei, ulang ko se retuk, marlojongan non gulaen i, sip ko, pamatai songon i, palan-palan angkatmu !!” Ning si Lindung menggusari si Retuk.
Padonok lampu i tu son, patibu bo, so u tampul !!” Ning ia muse.
Jab” tarbege sora ni goluk nai tampulkon tu bagasan ni aek. Dungi, tarida sada tingkalang na get bola dua, margepor-gepor muse mardaro-daro, panggodang na ira-ira tar sa botohon.
Ro ning si Lindung : “Jomput bo Retuk, pamasuk tu baluang i !!”
Olo angkang. Pamatai angkang i jolo tar tu jae saotik, adong kuida na lomlom ginjang i tonga-tonga batu na dua i”, ning si Retuk.
So ho i si”, ning angkangi si Lindung palan salaos mandao tu jae.
Jab” tarbege muse sora ni goluk na i tampulkon si Lindung.
Mai son aruting na sabitis i da, alap bo Retuk !! Pio-pio si Lindung.
Amang, na godang mei aruting nai ke. Inda tampil ba i di baluang ta on”, ro alus ni si Retuk.
Susuk songon i”, ning si Kedan.
Inda sadia lolot, madung gok gulaen di bagasan baluang nai sandang si Retuk i, adong muse dope nai jinjing nia lima ihur tingkalang dohot aruting.
Maradian ma ita, cukup mai gakku guleonta, marlobi-lobi inda pade, goyak naron na Sada i. I tamba muse dope na dapot uduran ni alak angkangi si Laung. Topotkon kalai jolo Kedan, so rap mulak kita”, ning si Lindung.
Yabo angkang”, dialusi si Kedan salaos kehe maripas-ipas tu julu.
Biado angkang Laung, ra do ?”, marsapa si Kedan.
Adong juo saotik, amu biado ?, ning angkangi si Laung.
Imada, pandok ni angkangi si Lindung rap mulak ma ita tu huta, arana cukup mai ning ia guleonta”, ning si Kedan.
Olo anggo songon i”, ning angkangi si Laung salaos rap mardalan kalai tu jae manopotkon dongan-donganna.

Dung i paias kalai gulaen i di topi aek i, alaipe udur mulak tu huta. Tolap tu sopo jago i, alaipe rap marsibaen karejonabe: adong na mangombus api, manggiling lasiak, mangkuhur arambir, mambasu danon dohot na asing-asing nai. Urang-lobi sajom lolotna, dung masak sude alaipe rap mangan marsitutu arani malena di borngin na ngali i.

I se do na giot dohot mangalapor tu lombang, manyosak ma alai bo !!! Ning angkangi si Laung.
Angkangi pe da, takok mabiar angkangi, so i donganan”, jauk-jauk si Kedan.
Aha muse dei biarku di banua on. Jihin pe ro tu jolongku, u cipakkon dei !!! Ning angkangi si Laung targogo sora nia.
Ala … songon na so amu borngin na tuari u ida maripas-ipas i toru ni marapolom an !!! Ning si Retuk salaos mikim-mikim.
Ro alus ni angkangi si Laung : “Imada muda dao iba sian lonceng, inda binoto sanga aha na muba. So i boto ho Jaretuk, atia i get sorang dabo danak ni angkanta Japagaran. I ma so maripas-ipas au tu lombang mangalap ompung Kiyah !!!
Sip tong si Retuk. Moni mangkuling muse angkangi si Laung : ”Takok martaru do ita jolo sanga ise na tahansa modom sajom di parobanan nai musojid nai dolok !!!
Pade do bai so bonoto sanga ise do sabotulna si parbiar. Biadontong angkang Retuk, olo do ?!! marsapa si Kedan.
Sip babamu Kedan !!! Ke majolo mangoroi tu aekan, ulang se na muntut sajo tohapmu dung butong mangan, bauan kalak dibaensa”, murmamilas roa ni angkangi si Retuk.
Ala … keta le angkang tu lombang”, ontang-ontang si Kedan.
Ro alus ni angkangi si Laung : ”Keta, tai jia jolo sabatang sigaretmi so hum onak na mangayup on !!!
Dungi alai na dua kehe maripas-ipas tu topi aekan.

Baca Juga :  Blackberry Bukan Berryhitam

Adong dope sigaretta i si, Dame ?!! Marsapa angkangi si Retuk.
Adong angkang, taiba sabatang nai doma tinggal, oni ngada targotap dua ba !!! Ning si Dame.
Kha … ka … kak”, mantata angkangi si Lindung salaos mandok obar : “Na denggan ma roamu di si Retuk, muda u paido nangkin indadong ningmu”, leng pupu ia mantata.
Amang … na lantamma ilala ho !!! I ambangko muse do na masa-masa i angkangmon !!! Murgusar tarida angkangi si Retuk.
U panenju ho naon, amu saudon pe alongku inda mabiar au”, ning si Retuk muse.
Dungi jongjong ia salaos paibul tenju-tenju tu jolo ni igung ni si Dame.
Ro ning si Dame : “Inda sianyang dabo angkang, o ison bo sigaret na sabatang i”, i buat ia sigaret sabatang sian cakuk nia patidaonsa di angkangi si Retuk.
Dungi, ngada be dong obar. Angkangi si Retuk bulus kehe tu dolok manopotkon poso-poso na marjuguk-juguk di tangga simin ni bagas ni si Tagor i.

Dung morot angkangi si Retuk, tinggal lima alak nai doma di sopo jago i. Na tobangna angkangi si Lindung dohot si Golom, na tolu nai ima si Dame, Si Torkis dohot si Jalupis. Anggo alai poso-poso na sapangkek madung pohom do alai tabiat ni si Jalupis. Bope antong bayo on tarpohom, taiba anggo panaili nia leng na asing do nida muda mamatai bujing-bujing. Ninna, dompak menek si Jalupis on na congokan mangan lupis. Muda dung muli umak nia sian poken, na parjolo gareon nia di bagasan adangan ni umak nia i manjalaki lupis. Ulang do lupa umak nia manabusi lupis, angkan na mangarar ma ia i tangis-tangis santak tu potang ni ari. Imada so mohot gorar nia si Jalupis sian na menek sampe magodang jadi poso-poso.

Inda lolot dung morot angkangi si Retuk sian sopo jago i, jongjong si Jalupis get kehe muse. Rontong sapa-sapa ni dongan nia si Torkis : “Get tudia do ho le, ima golap ni ari ?!!
Tu suro nai dolok. Nangkin u tinggalkon abit karungku di si, na tondikan kulala. Oni adong dope sigaretku satonga bungkus nai u balutkon di abit karungki. U alap jolo so dong iduponta !!! Ning si Jalupis.
Pademei, alapma. Au pe macom doma ulala babangkon, indape na marbual sian nangkin”, ning angkangi si Lindung.
Jai angkang !!! Ning si Jalupis salaos mangalangka torus mardalan tu dolok.

Dung kehe antong si Jalupis, i patorus kalai na opat mangecek-ecek di sopo jago i. Indape piga arsik i Dame mangidup, ro musema si Adian dohot si Bania tu si.
Tudia damu dung mangan nangkin, jalak-jalak iba, inda dong be idupon”, mangkuling angkangi si Lindung.
Imada angkang, sigaret nami pe na so dong do, ima so kehe ami nangkin tu jae ampot adong sigaret ni dongan-dongan di si, so mangido jolo”, dialusi si Adian.
Sabatang maia dapot kami, ima so inda taroban tu son”, i tambai si Bania.
Si Tomu maidia, gakku adong dei sigaret nia”, ning si Adian.
Bayo i pe mago dung mangan, mago-mago sada do amu sude u ida”, tarholas nida ilala angkangi si Lindung, indadong ida ia na marroa dongan-donganna.
Onpe si Jalupis inda na marnaro. Ningia mangalap sigaret, madung sajom i painte-inte indape na tarida bohi nia”, murmagogo sora ni angkangi. Tarlobi-lobi muse paida-ida lagak ni si Retuk na ro tu sopo jago i salaos mangidup marbual-bual songon pangidup ni parkoboi, sian babana kaluar timbus maribul-ibul, dungi mandotok muse dope baba nia pasabas-sabaskon.
Aropku dabo angkang nang lilu dei Si Jalupis, ato sanga na dung mungkor do ia di suro an. Keta le ita pareso jolo !!! Ro ontang-ontang ni si Bania.
Si Jalupis do ?!! Posma roa muyu di bayo i, na tarsimbil-simbil dei pangaroai na !!! I tambai si Adian muse.
Simbil-simbil songonjia ?!! Ro muse sapa-sapa ni angkangi si Lindung, purak-purak na so i boto ia parange ni si Jalupis.
Bo … ulang do nida ia urum na manis, ulang-ulang ma jolo paida-ida pardalan ni bujing-bujing na megol-egol songon itik surati, anggo ia pe naron jama tot jama ulu mei dibaensa. Sidungna, mandok pisang pe picak domei non didoksa !!! Muripatangkas si Adian.
Mangkuling muse si Torkis : “Dodas dei angkang u ida ia di kobun-kobun pisang nai bariba, purak-purak manastasi bulung ni pisang na malos, naso kobun ni alai do. Taiba, anggo mata nia leng bilak tu paridian ni dadaboru nai julu !!!
Songon i do ke. Bania, biado ning roamu, ita ligi do Jalupis tu suro nai dolok !!! Marsapa angkangi si Lindung.
Pokatna do angkang, anggo ami rap olo do !!! Dialusi si Bania.
Ning roangku ita na dua pe kehe paresosa, nalain nai leng di son”, ning angkangi si Lindung.
Songon i pe jadima”, ning sadebana rap-rap.

Tolap tu suro nai dolok, inda na adong diida alai si Jalupis di si, bope abit karungna. Anggo lampu colok leng gara di bagasan ni suro i.
Manida angkangi, inda nai si ia !!!” Ning si Bania.
Olo u ida, tu diama ita jalaki ?!! Ro sapa-sapa ni angkangi si Lindung.
Bia angkang muda ita ligi tartudolok sotik, donokkon pancur nai topi saba i !!! Ro alus ni si Bania.
Aso angkon na tu si ?!! Marsapa mulak angkangi si Lindung.
Arana di bagas na paduaon sian pancur i, adong na baru-baru, kan adi baru maringanan amangboru ni si Dame ?!! Ning si Bania.
Olo ke, tapareso tu si pe jadi”, ning angkangi si Lindung.

Dung mardalan kalai na dua ira-ira tolu tonggak tartudolok, inda dao sian pancur i, ida alai adong na margorak-gorak i dinding bagas ni amangboru si Dame i. Murdonok kalai mardalan palan-palan, murmatangkas sanga aha na margorak-gorak i. Ma pasti alak dei, uluna i sanggopi abit karung, ima abit karung na somal i pake si Jalupis ambaen ulos modom di sopo podomanna. Paida-ida bayo nasoture i, murmilas ulu ni angkangi si Lindung. I jolo i ia sada batu panggodangna tarsa marapolom. Dungi irambankon ia sagogonia tu si Jalupis : “Puk”, tarbege sora ni batu ona dinding ni bagas i, ira-ira saeto diginjang ulu ni si Jalupis.
Mamarmara”, ima obar naro dibagasan roa nia, salaos get marlojong sian i. Atia i lupa ia na dompak jongjong di ginjang ni losung. Arani i, bulus singgalak ia tu pudi, dungi tombom muse urut nia tu batu-batu nai pamispisan ni bagas i, untung ma inda mabangkir ulu nia.
Dung bisa ia jongjong mulak, ia pe marlojong saipas-ipasna tu julu mamota-mota saba. Tarsatonggak dungi, i lojong ia muse tu lombang. Sampe tu suro nai topi aekan, i basu ia muko, tangan dohot patnia. Dungi palan-palan ia maardalan tu jae manopotkon dongan-dongan na marlagut di sopo jago i.

Baca Juga :  Kisah Insinyur Taronggal

Atia si Torkis mangida si Jalupis ro sian julu mandonok tu sopo jago i, bulus mangkuling ia : “Ngondia dei si Jalupis roa i ?!!”.
Si Jalupis pe murmurdonok tu sopo jago i. Ro sapa-sapa ni si Adian : “Tudia sajo damu, jalak-jalak angkangi si Lindung ?!!
Olo, mauobanma sigaret ambaen di angkangi, ison bo”, ningia salaos patidaonsa.
Aso do lolotna namangalapna maia tu suro nai dolok ?!! Marsapa angkangi si Retuk.
Indape i alusi si Jalupis, ma ro obar ni angkangi si Lindung na baru sampe tu sopo jago i : “Opat pat ni manuk ke Jalupis ?!!
O … o … o … lo … ang … kang !!! Opat pat … opat pat … ni … ma … ma … nuknuk,” rorap si Jalupis mangalusisa arani tartomos boti biarna paida-ida aangkangi si Lindung na jobos-jobos ro tu jolo nia.
Ala angkang, andigan do unjung opat pat ni manuk. Atia sihim pe panganon ni kudo santak tu ari saborngin on, leng na dua dei pat ni manuk, nga jungada boto opat patna”, murisurkut si Torkis.
Kha … ka … kak …, gakku adong dabo manuk na opat patna di lobu nai bagas ni amangboru si Dame i”, i tambai angkangi si Retuk muse.
Dungmei Retuk !!! Jalupis, dongani jolo au mambasu pat tu musojid nai julu”, ning angkangi si Lindung.
Jai angkang”, dialusi si Jalupis salaos mengihutkon langka ni angkangi si Lindung sian balakang.

Dung tolap kalai nadua tu musojid nai julu, salaos mambasy pat di pancur nadong di kulak i, marsapa angkangi si Lindung tu si Jalupis : ”Aha do karejomu nangkin di lambung ni lobu manuk nai bagas ni amangboru si Dame i ?!!
Inda unjung au tu si, mari-ari bagas borngin songonon mabiar dau i, angkang”, dialusi si Jalupis.
Jadi ise dei bayo na liput sian i nangkin dung u topo dot batu ?!! Marsapa muse angkang i si Lindung.
Inda uboto ba angkang, na miting dau di bondar nai lambung ni suro nai dolok”, ning si Jalupis.
Ulangko margabus !!! Ho ma ia na ampuna abit karung na marcorak na songon i di huta on. I ambangko muse do au na rabun-rabun manuk. Akuma, muda inda, u darap ko naon !!! Murbolnang mata ni angkangi si Lindung.
Sumpah angkang, inda au i”, ning si Jalupis.
Amang … marsumpah museng dope ho !!!” Ning angkangi si Lindung salaos mandarap-darapkon muko ni si Jalupis : “Pak … pak … pak”, tarbege sora ni darap-darap tolu kali.
Ulang be angkang, mancit kulala”, ning si Jalupis get tangis.
Ho dei kan ?!!” Marsapa mulak angkangi si Lindung.
Inda angkang, na sala mata dei angkang i”, ning si Jalupis leng martidak.
Amman … leng na inda pe mangaku. Takok u pio do si Torkis tu son, na rap tangkas ami ida ho liput sian bagas ni amangboru si Dame i nangkin, bodat do ho !!!” Murmuruk angkangi si Lindung. Dungi, i panenju ia boltok ni si Jalupis, i cipakkon ia muse urut nai. Murmurmarkoti doma ilala si Jalupis, get manetek doma ilu ni mata nia arani ancitna nai dakdak angkangi si Lindung.
Ampun … angkang, olo au deiiiii”, mangaku si Jalupis asok.
Jadima songoni, i ulai ho dope parangemi na solabo i ?!! Murmagogo obar ni angkangi si Lindung.
Indabe angkang, losi mau, inda ubaen be”, mangkuling asok si Jalupis set robak ilunia.
Pade anggo songoni”, marasok mulak sora ni angkangi si Lindung. Dungi mangkuling muse ia mulak : “Adong dope sigaretmi, jia jolo sabatang !!!
Isonbo … angkang”, dialusi si Jalupis salaos manyurduon sigaret dohot kayapina.
Dung i pagara ia sigaret idupon i, i arsik ia muse tarlolot saotik, baru i pakaluar ia timbus sian baba dohot lubang ni igung nia margonti-gonti. “Tok”, tarbege sora dotok sian baba ni angkangi si Lindung arani sabasna ilala ia na mangidup i.
Ketale mulak tu sopo jago an, inte-intean kalai non dita !!!” Ning angkangi si Lindung salaos mardalan murudur padua si Jalupis i balakang nia.

Songon na marbosar u ida ulumu sian siambirang, Jalupis ?!!” Mangkuling si Kedan dung lalu alai nadua tu sopo jago i. I tambai si Kedan muse : “Na mangua dei luai, takok tokok ulumu tu batang ni ayu ?!!
Indaba … nai tinggang ni indalu dei ulu nia. Angkentong na porluan ilala ia get mangaligi manuk na opat patna di lobu manuk ni amangboru si Dame i”, muririsak si Adian muse.
Olo … anggo manuk na opat patna di itaon maia na dong i, anggo di alak na balokan, leng na dua dei patna, nga songoni Dame ?!! I ompas ia hata tu si Dame.
Ro alus ni si Dame : “Tarsongoni dei dabo bagian ni alak na marraja di ulu totna, ira-ira tarsongon te na hiang, murmalolot murmabau”, ben milasna roa nia paida-ida si Jalupis.
Pabege-bage risak ni dongan-donganna, mangkuling angkangi si Lindung : “Marsipan baba muyu !!! Adope marmodoman !!!

Dung gusar angkangi si Lindung, alai sude rap sip, oni markean morot-morot sada tu sopo podomanna be. Na tinggal di sopo jago i, ima angkangi si Lindung, si Dame, si Adian dohot si Bania. Inda sajia lolot dungi, sian sopo jago i tarbege ungkor na dohur-dohur : “Hhhzzzgghhhhooooooggggggggrrrrrrrhhhhhh …………….”.

Gandoang, 12 April 2009
Boa-boa:
Mangido mohop ale ami perjolo muda adong gorar ni koum-sisolkot nami na sarupo dot gorar-gorar na adong di bagasan ni carito on, inda na i sangajo. Carito on dibaen sian parbinotoan nami satontang tu angoloan ni poso-poso sadebana di hitaan.

Biography Penulis:

hails from Gunung Tua-Muarasoro, Kotanopan – Mandailing Julu, where he was born on 13 March 1963. He obtained his bachelor degree in Ethnomusicology in 1995 from the University of North Sumatra (USU) in Medan, Indonesia. He is the author of Tulila: Muzik Bujukan Mandailing, a study of Mandailing courtship music, published in 2007 by Areca Books (www.arecabooks.com) Penang, Malaysia.

http://bayosuti.blogspot.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*